l=f.match(/msie ([\d.]+)/)

大家好,欢迎收看今天的情感小课堂,我是你们的可爱的小编辑,你们想我了吗?好了不废话了,进入咱今天的主题把!感情是说不清楚的,很多人都沉浸在自己的感情里,有些人很幸...


 大家好,欢迎收看今天的情感小课堂,我是你们的可爱的小编辑,你们想我了吗?好了不废话了,进入咱今天的主题把!感情是说不清楚的,很多人都沉浸在自己的感情里,有些人很幸运地遇到了真爱,但是有些人很不幸,美丽的爱情后一定有很多残酷的事情,最害怕的是被伤害,有些人利用你的爱,对你制造伤害,但是一旦你爱上了他,就意味着你给了他伤害你的权利,当你爱上他时,你会有很多痛苦。每个人的感情都不会一帆风顺,在生活中我们总会遇到几个坏人,在面对感情的时候,男人更主动,为自己喜欢的人付出一切,愿意做任何事,但是一厢情愿地感情我们看到很多,如果你遇到女人有欺骗你的意图,男人不会一味地傻傻付出,女人对你没感觉,才会这样对你,特别是第二点如果一个女人真的喜欢你,她一定会想办法和你在一起,比如粘着你,骚扰你,即使两个人不在一起,她也想知道你在做什么,把会把自己的时间拖到和你的关系中去。因为她对你很认真,所以她会关心你的感情,不想忽视你,如果一个女人不喜欢你,她总是找借口说她很忙,不想见你,也不关心你的感受,因为她心里没有你,这就是你被忽视的原因。感情是相互的,爱上一个人,对方的一个皱眉,另一半会觉得难过,如果一个女人喜欢你,一定会在乎你的心情,不会让你感到伤心,每个人都应该注意自己恋爱后的言行。男人和女人都应该避免太接近异性。真正爱你的女人会拒绝为你追求异性,也会注意自己和异性之间的关系。不爱你的女人不会那么在乎你,总是以自己的方式行事,让你吃醋伤心,遇见这样的女人不要继续愚蠢地付出。一个爱你的女人一定想知道你的一切,她会做你喜欢做的事,她愿意陪你做你喜欢做的事情,例如,如果你喜欢唱歌,她会喜欢听歌,如果你喜欢玩游戏,她会不喜欢,也会试着和你玩,因为关心你,所以她想和你做这些事情,爱是一件甜蜜的事情,两个人都愿意为对方改变付出,互相宽容理解,这是真爱,相反,一个女人不爱你,不会想了解你。好了,今天小编就写到这里了,大家有什么想问的,想说的,想聊的都可以下方留言,小编我有空不定期回复哦,还有你们想听什么内容,也可以给小编留言哦,

 \u5927\u5bb6\u597d\uff0c\u6b22\u8fce\u6536\u770b\u4eca\u5929\u7684\u60c5\u611f\u5c0f\u8bfe\u5802\uff0c\u6211\u662f\u4f60\u4eec\u7684\u53ef\u7231\u7684\u5c0f\u7f16\u8f91\uff0c\u4f60\u4eec\u60f3\u6211\u4e86\u5417\uff1f\u597d\u4e86\u4e0d\u5e9f\u8bdd\u4e86\uff0c\u8fdb\u5165\u54b1\u4eca\u5929\u7684\u4e3b\u9898\u628a\uff01\u5973\u4eba\u5bf9\u4f60\u6ca1\u611f\u89c9\uff0c\u624d\u4f1a\u8fd9\u6837\u5bf9\u4f60\uff0c\u7279\u522b\u662f\u7b2c\u4e8c\u70b9\u611f\u60c5\u662f\u8bf4\u4e0d\u6e05\u695a\u7684\uff0c\u5f88\u591a\u4eba\u90fd\u6c89\u6d78\u5728\u81ea\u5df1\u7684\u611f\u60c5\u91cc\uff0c\u6709\u4e9b\u4eba\u5f88\u5e78\u8fd0\u5730\u9047\u5230\u4e86\u771f\u7231\uff0c\u4f46\u662f\u6709\u4e9b\u4eba\u5f88\u4e0d\u5e78\uff0c\u7f8e\u4e3d\u7684\u7231\u60c5\u540e\u4e00\u5b9a\u6709\u5f88\u591a\u6b8b\u9177\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u6700\u5bb3\u6015\u7684\u662f\u88ab\u4f24\u5bb3\uff0c\u6709\u4e9b\u4eba\u5229\u7528\u4f60\u7684\u7231\uff0c\u5bf9\u4f60\u5236\u9020\u4f24\u5bb3\uff0c\u4f46\u662f\u4e00\u65e6\u4f60\u7231\u4e0a\u4e86\u4ed6\uff0c\u5c31\u610f\u5473\u7740\u4f60\u7ed9\u4e86\u4ed6\u4f24\u5bb3\u4f60\u7684\u6743\u5229\uff0c\u5f53\u4f60\u7231\u4e0a\u4ed6\u65f6\uff0c\u4f60\u4f1a\u6709\u5f88\u591a\u75db\u82e6\u3002\u6bcf\u4e2a\u4eba\u7684\u611f\u60c5\u90fd\u4e0d\u4f1a\u4e00\u5e06\u98ce\u987a\uff0c\u5728\u751f\u6d3b\u4e2d\u6211\u4eec\u603b\u4f1a\u9047\u5230\u51e0\u4e2a\u574f\u4eba\uff0c\u5728\u9762\u5bf9\u611f\u60c5\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u7537\u4eba\u66f4\u4e3b\u52a8\uff0c\u4e3a\u81ea\u5df1\u559c\u6b22\u7684\u4eba\u4ed8\u51fa\u4e00\u5207\uff0c\u613f\u610f\u505a\u4efb\u4f55\u4e8b\uff0c\u4f46\u662f\u4e00\u53a2\u60c5\u613f\u5730\u611f\u60c5\u6211\u4eec\u770b\u5230\u5f88\u591a\uff0c\u5982\u679c\u4f60\u9047\u5230\u5973\u4eba\u6709\u6b3a\u9a97\u4f60\u7684\u610f\u56fe\uff0c\u7537\u4eba\u4e0d\u4f1a\u4e00\u5473\u5730\u50bb\u50bb\u4ed8\u51fa\uff0c\u5973\u4eba\u5bf9\u4f60\u6ca1\u611f\u89c9\uff0c\u624d\u4f1a\u8fd9\u6837\u5bf9\u4f60\uff0c\u7279\u522b\u662f\u7b2c\u4e8c\u70b9

 1.\u603b\u662f\u627e\u4e2a\u501f\u53e3\u8bf4\u6211\u5f88\u5fd9\uff0c\u4e0d\u53bb\u5173\u6ce8\u4f60\u7684\u611f\u53d7\u5982\u679c\u4e00\u4e2a\u5973\u4eba\u771f\u7684\u559c\u6b22\u4f60\uff0c\u5979\u4e00\u5b9a\u4f1a\u60f3\u529e\u6cd5\u548c\u4f60\u5728\u4e00\u8d77\uff0c\u6bd4\u5982\u7c98\u7740\u4f60\uff0c\u9a9a\u6270\u4f60\uff0c\u5373\u4f7f\u4e24\u4e2a\u4eba\u4e0d\u5728\u4e00\u8d77\uff0c\u5979\u4e5f\u60f3\u77e5\u9053\u4f60\u5728\u505a\u4ec0\u4e48\uff0c\u628a\u4f1a\u628a\u81ea\u5df1\u7684\u65f6\u95f4\u62d6\u5230\u548c\u4f60\u7684\u5173\u7cfb\u4e2d\u53bb\u3002\u56e0\u4e3a\u5979\u5bf9\u4f60\u5f88\u8ba4\u771f\uff0c\u6240\u4ee5\u5979\u4f1a\u5173\u5fc3\u4f60\u7684\u611f\u60c5\uff0c\u4e0d\u60f3\u5ffd\u89c6\u4f60\uff0c\u5982\u679c\u4e00\u4e2a\u5973\u4eba\u4e0d\u559c\u6b22\u4f60\uff0c\u5979\u603b\u662f\u627e\u501f\u53e3\u8bf4\u5979\u5f88\u5fd9\uff0c\u4e0d\u60f3\u89c1\u4f60\uff0c\u4e5f\u4e0d\u5173\u5fc3\u4f60\u7684\u611f\u53d7\uff0c\u56e0\u4e3a\u5979\u5fc3\u91cc\u6ca1\u6709\u4f60\uff0c\u8fd9\u5c31\u662f\u4f60\u88ab\u5ffd\u89c6\u7684\u539f\u56e0\u3002

 2.\u603b\u662f\u505a\u8ba9\u4f60\u96be\u8fc7\u7684\u4e8b\u611f\u60c5\u662f\u76f8\u4e92\u7684\uff0c\u7231\u4e0a\u4e00\u4e2a\u4eba\uff0c\u5bf9\u65b9\u7684\u4e00\u4e2a\u76b1\u7709\uff0c\u53e6\u4e00\u534a\u4f1a\u89c9\u5f97\u96be\u8fc7\uff0c\u5982\u679c\u4e00\u4e2a\u5973\u4eba\u559c\u6b22\u4f60\uff0c\u4e00\u5b9a\u4f1a\u5728\u4e4e\u4f60\u7684\u5fc3\u60c5\uff0c\u4e0d\u4f1a\u8ba9\u4f60\u611f\u5230\u4f24\u5fc3\uff0c\u6bcf\u4e2a\u4eba\u90fd\u5e94\u8be5\u6ce8\u610f\u81ea\u5df1\u604b\u7231\u540e\u7684\u8a00\u884c\u3002\u7537\u4eba\u548c\u5973\u4eba\u90fd\u5e94\u8be5\u907f\u514d\u592a\u63a5\u8fd1\u5f02\u6027\u3002\u771f\u6b63\u7231\u4f60\u7684\u5973\u4eba\u4f1a\u62d2\u7edd\u4e3a\u4f60\u8ffd\u6c42\u5f02\u6027\uff0c\u4e5f\u4f1a\u6ce8\u610f\u81ea\u5df1\u548c\u5f02\u6027\u4e4b\u95f4\u7684\u5173\u7cfb\u3002\u4e0d\u7231\u4f60\u7684\u5973\u4eba\u4e0d\u4f1a\u90a3\u4e48\u5728\u4e4e\u4f60\uff0c\u603b\u662f\u4ee5\u81ea\u5df1\u7684\u65b9\u5f0f\u884c\u4e8b\uff0c\u8ba9\u4f60\u5403\u918b\u4f24\u5fc3\uff0c\u9047\u89c1\u8fd9\u6837\u7684\u5973\u4eba\u4e0d\u8981\u7ee7\u7eed\u611a\u8822\u5730\u4ed8\u51fa\u3002

 3.\u4e0d\u6295\u5176\u6240\u597d\uff0c\u4e5f\u4e0d\u60f3\u4e86\u89e3\u4f60\u4e00\u4e2a\u7231\u4f60\u7684\u5973\u4eba\u4e00\u5b9a\u60f3\u77e5\u9053\u4f60\u7684\u4e00\u5207\uff0c\u5979\u4f1a\u505a\u4f60\u559c\u6b22\u505a\u7684\u4e8b\uff0c\u5979\u613f\u610f\u966a\u4f60\u505a\u4f60\u559c\u6b22\u505a\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u4f8b\u5982\uff0c\u5982\u679c\u4f60\u559c\u6b22\u5531\u6b4c\uff0c\u5979\u4f1a\u559c\u6b22\u542c\u6b4c\uff0c\u5982\u679c\u4f60\u559c\u6b22\u73a9\u6e38\u620f\uff0c\u5979\u4f1a\u4e0d\u559c\u6b22\uff0c\u4e5f\u4f1a\u8bd5\u7740\u548c\u4f60\u73a9\uff0c\u56e0\u4e3a\u5173\u5fc3\u4f60\uff0c\u6240\u4ee5\u5979\u60f3\u548c\u4f60\u505a\u8fd9\u4e9b\u4e8b\u60c5\uff0c\u7231\u662f\u4e00\u4ef6\u751c\u871c\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u4e24\u4e2a\u4eba\u90fd\u613f\u610f\u4e3a\u5bf9\u65b9\u6539\u53d8\u4ed8\u51fa\uff0c\u4e92\u76f8\u5bbd\u5bb9\u7406\u89e3\uff0c\u8fd9\u662f\u771f\u7231\uff0c\u76f8\u53cd\uff0c\u4e00\u4e2a\u5973\u4eba\u4e0d\u7231\u4f60\uff0c\u4e0d\u4f1a\u60f3\u4e86\u89e3\u4f60\u3002\u597d\u4e86\uff0c\u4eca\u5929\u5c0f\u7f16\u5c31\u5199\u5230\u8fd9\u91cc\u4e86\uff0c\u5927\u5bb6\u6709\u4ec0\u4e48\u60f3\u95ee\u7684\uff0c\u60f3\u8bf4\u7684\uff0c\u60f3\u804a\u7684\u90fd\u53ef\u4ee5\u4e0b\u65b9\u7559\u8a00\uff0c\u5c0f\u7f16\u6211\u6709\u7a7a\u4e0d\u5b9a\u671f\u56de\u590d\u54e6\uff0c\u8fd8\u6709\u4f60\u4eec\u60f3\u542c\u4ec0\u4e48\u5185\u5bb9\uff0c\u4e5f\u53ef\u4ee5\u7ed9\u5c0f\u7f16\u7559\u8a00\u54e6\uff0c).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码格式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入密码},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:密码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:密码安全级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:密码弱,有风。

发表评论
加载中...

相关文章